Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai

A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak a Pannónia Szórakoztató Kft. ügyfeleihez/partnereihez valamint a Pannónia Szórakoztató Kft. által forgalmazott filmalkotások iránt érdeklődő honlap felhasználókhoz és hírlevél feliratkozókhoz kapcsolódó adatkezelés tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

Adatkezelő Adatkezelőnek minősül a Pannónia Szórakoztató Kft. (székhely:2141 Csömör, Vágóhíd u. 15. cégjegyzékszám: 13 09 159581, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: www.pannonia-entertainment.hu
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a Pannónia Szórakoztató Kft. szakmai partnereinek és hírlevél feliratkozóinak nyilvántartása
Kezelt személyes adatok a Pannónia Szórakoztató Kft. a következő személyes adatokat kezeli:

Névemail cím

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintettet megillető jogok a Pannónia Szórakoztató Kft. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

a)     tájékoztatáshoz való jog:

a Pannónia Szórakoztató Kft. ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogsabályokban előírt információkat,

b)     hozzáférési jog:

az érintett jogosult arra, hogy a Pannónia Szórakoztató Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. a Pannónia Szórakoztató Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Pannónia Szórakoztató Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Pannónia Szórakoztató Kft.  – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

c)     hozzájárulás visszavonásának joga:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. a Pannónia Szórakoztató Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

d)     helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy a Pannónia Szórakoztató Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

e)     törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy a Pannónia Szórakoztató Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

f)      elfeledtetéshez való jog:

ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi a Pannónia Szórakoztató Kft.-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

g)     korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Pannónia Szórakoztató Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

–          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Pannónia Szórakoztató Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

–          az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

–          a Pannónia Szórakoztató Kft.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

h)     a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

a Pannónia Szórakoztató Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Pannónia Szórakoztató Kft. tájékoztatja e címzettekről,

i)      adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

–          a rá vonatkozó, általa a Pannónia Szórakoztató Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

–          ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Pannónia Szórakoztató Kft.-t,

–          ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a Pannónia Szórakoztató Kft.-tól a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

j)      jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően a Pannónia Szórakoztató Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és a Pannónia Szórakoztató Kft. adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Az érintett kérelmei benyújtásának módja Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

–          postai úton  2141 Csömör, Vágóhíd u. 15. címen

–          elektronikus úton az marketing@pannonia-entertainment.com címen

–          telefonon a 06304550422 számon

 

Az érintett kérelmeinek kezelése a Pannónia Szórakoztató Kft. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Pannónia Szórakoztató Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Pannónia Szórakoztató Kft. írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

Ha a Pannónia Szórakoztató Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Gyermekek nyilatkozatai A 16. életévét nem betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. a Pannónia Szórakoztató Kft. – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Az adatok megismerésére jogosultak Az adatok megismerésére a Pannónia Szórakoztató Kft. ügyféllel/partnerrel való kapcsolattartásra hivatott munkatársa, illetve az Adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

 

A személyes adatok címzettje

 

A személyes adatok címzettjei a Pannónia Szórakoztató Kft. és az Adatfeldolgozói.
Cookie-k használata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatfeldolgozók

Az www.pannonia-entertainment.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza, azonban a cookiek segítségével nem valósít meg személyes adat kezelést.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13.§/A (3), (4) bekezdései, a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések, valamint az Ehtv. 155.§ (4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség

———————-

A Pannónia Szórakoztató Kft. az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést a Pannónia Szórakoztató Kft. nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi.

a Pannónia Szórakoztató Kft. kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a Pannónia Szórakoztató Kft. előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

A Pannónia Szórakoztató Kft. alkalmanként hírlevelet küld aktuális filmbemutatóval kapcsolatban (filminformációk, programajánlók, sajtóanyagok, esemény meghívók) a Mailpoet nevű emailküldő rendszerrel amelnyek üzemeltetője:

Wysija SARL
6 rue Dieudé
13006, Marseille
FRANCE

Adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: informatikai feladatok.

Az adatok védelme A Pannónia Szórakoztató Kft. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Jogorvoslat, panasz megtételének lehetősége Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

Az érintettet megilleti a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, amely alapján jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az érintettet megilleti a Pannónia Szórakoztató Kft.-vel, illetve az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg a Pannónia Szórakoztató Kft. adatvédelemmel foglalkozó kollégáját a marketing@pannonia-entertainment.com címen.